ABCDE
ABCDE
ABCDE
26 min
Anafylaxi
Anafylaxi
Anafylaxi
32 min
Brännskador
Brännskador
Brännskador
42 min
Chock
Kroppen i chock
Kroppen i chock
 • Case
 • Definition och förekomst
 • Förstå chock
 • Förstå chock - sammanfattning
 • Chocktyper
 • Tentafråga
47 min
CPAP
Prehospital
användning av CPAP
Prehospital
användning av CPAP
31 min
Thoraxskada
Översikt och thoraxanatomi
Översikt och thoraxanatomi
9 min
Pneumothorax och hemothorax
Pneumothorax och hemothorax
13 min
Thoraxdränage
Thoraxdränage
7 min
The three killers
The three killers
The three killers
18 min

Chock

Chock är ett samlingsnamn för en rad olika tillstånd där gemensamma nämnaren är att det uppstår otillräcklig blodcirkulation för att möta kroppens behov av syre. Det resulterar i att organ sviktar, och obehandlat leder chock till död.

Chock är ett fruktat och relativt vanligt förekommande tillstånd på sjukhus och under ambulanstransport.
Det finns fyra internationellt etablerade huvudkategorier av chock. De vanligaste specifika tillstånden under varje huvudkategori nämns inom parentes:

 1. Kardiogen chock – "pumpsvikt"
  (akut koronart syndrom, arytmi, kardiomyopati och klaffsjukdom)

 2. Obstruktiv chock – "fysisk obstruktion eller blodpropp"
  (lungemboli, ventilpneumothorax och hjärttamponad)

 3. Distributiv chock – "dilatation av och läckage från blodkärl"
  (septisk chock, anafylaktisk chock, inflammatorisk chock (SIRS) och neurogen chock)

 4. Hypovolemisk chock – "volymförlust"
  (blodförlust, trauma, brännskador och extrem dehydrering)

Gemensamt för alla huvudkategorier är otillräcklig blodcirkulation för att möta kroppens behov av syre. När cellerna inte får sitt syrebehov täckt (hypoxi) ansamlas mjölksyra (acidos som indirekt kan mätas med en blodgasanalys genom förhöjt laktat) och det uppstår även en systemisk immunreaktion (cytokinstorm). Utan snabb behandling av utlösande orsak leder detta till en dödlig spiral med multiorgansvikt och död.

Det krävs målinriktad behandling mot den utlösande orsaken, och chockbehandling kommer därför skilja sig avsevärt för de olika huvudtyperna av chock. För de flesta patienterna kommer det oavsett vara aktuellt med syrgasbehandling och intravenös vätska, och eventuellt användning av vasopressorer och blodtransfusion.

Definition

 • Otillräcklig blodcirkulation för att möta kroppens behov av syre

Förekomst

 • Vanligt förekommande tillstånd på sjukhus och prehospitalt

Symtom

 • Beror på underliggande orsak

 • Vid alla typer av chock: allvarligt nedsatt allmäntillstånd, hjärtklappning, andnöd, förvirring, kall och fuktig hud

Fynd

 • Förhöjd puls

 • Förhöjd andningsfrekvens

 • Förlängd kapillär återfyllnad

 • Sänkt medvetandegrad

 • Lågt blodtryck

Diagnostik

 • Anamnes/traumabeskrivning

 • Vitalparametrar

 • ABCDE

Behandling

 • Målinriktad behandling av underliggande orsak

 • Syrgas

 • Intravenös vätska

 • Bedöm behov för vasopressor

 • Bedöm behov för blodtransfusion

Senast uppdaterad 2023-08-24

Hänvisa till denna föreläsning